สารล้างสครู ดีทูลส์เพอร์จิ้ง คอมพาวด์

ใช้ในการล้างสกรู


ชื่อผลิตภันฑ์สารล้างสครู ดีทูลส์เพอร์จิ้ง คอมพาวด์
คุณสมบัติพิเศษ ในกรณีเปลี่ยนสีหรือชนิดพลาสติกและล้างลันเนอร์
หลังเลิกผลิตหรือ พบ Back Spot หรือมีสิ่งป่นเปลื้อน
เพื่อลดปรีมาณของเสียน้อยลงและสามารถประหยัดค่าแรงงานและลดเวลาได้
ใช้ได้กับแม่พิมพ์
วิธีใช้ล้างสกรู
ราคาปลีกราคาปลีก 280บาท / กก (บรรจุในกระสอบ 25กก)